TOPIC G: Records

Contents :

  RECORD.

Exercises :

Some useful hints!


D1: Sum of Complex numbers.

copy the    to a new file, run it and try to understand it...

S1: Complex Product.

Start with  .
 1. Define a new type ComplexRc, use it to redefine c1, c2 and c3.
 2. Make a procedure that prints a complex number (use the type ComplexRc) and replace the code that prints c1, c2 & c3.
 3. Make a procedure that multiplies 2 complex numbers. Use it to multiply c1 and c2.

S2: Adjacent pieces (aangrenzende stukken)

An (imaginery) game is played by 2 players, black & white, who both have 8 pieces on a 6 by 6 board. This is the board with the pieces (B for black and W for white).
  CONST MAX = 6;
  board: ARRAY[1..MAX],[1..MAX] OF CHAR;

  board[1] := "--B-B-";
  board[2] := "W-BW--";
  board[3] := "W-W--B";
  board[4] := "--B--W";
  board[5] := "WW---B";
  board[6] := "B--B-W";
   

 1. For the game it is important to know all the pieces:
 2.  Add the number of adjacent pieces to the properties of each piece.

S3: Toren.

 • We wensen een toren van 2.5m te bouwen door het opstapelen van kubussen.
 • De onderste kubus heeft een ribbe van 1m, de volgende kubussen zijn telkens 2/3 kleiner.
 • opgelet: als je 1m als CARDINAL schrijft, in centimeters bvb, dan geeft  2/3*...  problemen, immers wordt 2/3 = 0.666 afgerond tot 0 (is immers een cardinal)
 • Stapel de kubussen opeen tot je toren net hoger is dan 2.5m.
 • Stokeer alle kubussen in een datastruktuur, waarbij je van elke kubus de lengte van de ribbe bijhoudt en de hoogte tot de grond (de eerste staat op de grond, de hoogte is dus 0m, de tweede staat op 1m).
 • Hoeveel kubussen heb je nodig?
 • Teken de kubussen mbv de Vierkant procedure (zet x = een constante). Neem 2.5m = schermgrootte = 500pixels => 1m = 200 pixels.

 • S4: FiguurTekenaar.

  Gegeven zijn procedures om de volgende figuren te tekenen: cirkel, ellips, vierkant, ster en driehoek.
  Maak een programma die figuren tekent door aan de gebruiker te vragen welke figuur hij wilt, met welke kleur en deze figuur dan op een willekeurige positie tekent met een willekeurige grootte.
  Een procedure om een willekeurig getal te genereren is ook gegeven.
   
  1. Copieer deze code en bestudeer de gegeven procedures.
  2. Definieer een figuur-type met de volgende eigenschappen: figuurtype, middelpunt, grootte en kleur.
  3. Vraag de gebruiker welke figuur hij wilt en met welke kleur, vul de waarde in een figuur-variabele.
  4. Maak een TekenFiguur procedure die deze figuur tekent: een procedure die een figuur (zoals in punt 2 gedefinieerd) als input neemt.
  5. Genereer dan random waarden voor middelpunt en grootte, en teken de figuur.
  6. Zet bovenstaande in een lus: teken figuren tot de gebruiker 0 intikt voor de kleur.  S5: Lopend Manneke.

  Start met de code van  .
  Gegeven is het record LedemaatRc die een been van het manneke voorstelt, ook de procedure om deze te tekenen is gegeven.
  Gevraagd:
  1. Teken een manneke met 2 benen gedefinieerd door 2 ledemaat records
  2. Zet deze code dan in een procedure en definieer een record dat zo'n manneke voorstelt (eigenschappen: positie, grootte, hoek van benen, kleur)
  3. Teken dan het manneke en laat het zich vooruit lopen door de benen 'correct' te bewegen.
  4. Zorg dat het manneke links weer verschijnt als het rechts van het scherm verdwijnt
  5. Zorg dat de gebruiker de snelheid van het manneke kan regelen:
  Uitbreidingen: teken er bewegende armpjes bij, ...


  S6: Botsende BiljartBallen

  Deze oefening gaat verder op 'Bewegende Circels', Topic D S6.
  1. Gebruik de gegeven array van records als coordinaten x, y voor het middelpunt en grootte g om er circels mee te tekenen. Gebruik vx, vy voor de snelheidsvector, die bepaalt in welke richting de circels bewegen. Hint: gebruik integers voor de coordinaten, dit zal het vervolg van de oefening vergemakkelijken.
  CONST SIZE=10;

  a[1].x := 200;  a[1].y := 300; a[1].g := 10;  a[1].vx := 5; a[1].vy := 4;
  a[2].x := 123;  a[2].y := 456; a[2].g := 20; a[2].vx := 2; a[2].vy := -2;
  a[3].x := 512;  a[3].y := 500; a[3].g := 30; a[3].vx := -3; a[3].vy := -1;
  a[4].x := 123;  a[4].y := 50;  a[4].g := 25; a[4].vx := 3; a[4].vy := 0;
  a[5].x := 432;  a[5].y := 300; a[5].g := 15; a[5].vx := -3; a[5].vy := 1;
  a[6].x := 234; a[6].y := 670; a[6].g := 12; a[6].vx := 2; a[6].vy := -3 ;
  2. Gebruik de gegeven Arrow procedure om de snelheidsvectoren te tekenen. Deze procedure staan in onze StandardLib, deze vind je op de Modula-2 technology pagina. Download de .def en .mod file naar de folder met je eigen module. Dan kan je simpelweg procedures importeren van StandardLib:
  FROM StandardLib IMPORT Arrow;
  Uitleg over de werking van libraries (en hoe er zelf te maken) vind je onder de Modula-2 documentatie: XDS manual

  3. Laat de circels botsen als ze de rand van het scherm raken. Je moet dan enkel de richting van 1 snelheidscomponent omdraaien:

  4. Laat de circels botsen als ze elkaar raken, net als biljartballen. Gebruik de procedures Distance (afstand)AngleWithXAx (om de hoeken te berekenen) en RotatePoint (om de snelheidsvector te draaien):
  X1: Zonnestelsel

  Simuleer de dynamiek van een Newtoniaans stelsel van massa's, in 2 dimensies!
  Het is wenselijk eerst de kanon-oefening op te lossen. Dan bekom je zo iets (oplossing John Lataire & Stijn Vastiau): uiteenvliegen & planetenballet


  H1: Words in a sentence.  H2:
  T1: Output

  MODULE T1;
  <* NOOPTIMIZE + *>    
  FROM IO IMPORT RdChar, WrChar, WrStr, RdStr, WrLn, RdCard, WrCard, RdInt, WrInt, RdReal, WrReal, RdBool, WrBool;

      CONST
         MIN = 2;
         MAX = 3;          (* constants *)

      TYPE Rc = RECORD
                   a, b: INTEGER;
                END;
           Ar = ARRAY[MIN..MAX] OF INTEGER;

      PROCEDURE Proc1(a, b, c: INTEGER): BOOLEAN;
        VAR toReturn: BOOLEAN;
      BEGIN
        a := a + b + 1;
        IF a > c THEN
          toReturn := TRUE;
        ELSE
          toReturn := FALSE;
        END;
        RETURN toReturn;
      END Proc1;

      PROCEDURE Proc2(a, b, c: INTEGER): INTEGER;
        VAR toReturn: INTEGER;
      BEGIN
        IF c > b THEN
          toReturn := (a + b) ;
        ELSE
          toReturn := (a + c) ;
        END;
        RETURN toReturn;
      END Proc2;

      PROCEDURE WrRc(c: Rc);
      BEGIN
        WrStr("field a = ");WrInt(c.a,0);WrLn;
        WrStr("field b = ");WrInt(c.b,0);WrLn;
      END WrRc;
      PROCEDURE WrAr(c: ARRAY OF INTEGER);
      (* procedure that prints the array *)
        VAR i: CARDINAL;
      BEGIN
        FOR i := 0 TO HIGH(c) DO
          WrStr("El ");WrCard(i,0);WrStr(" = ");WrInt(c[i],0);WrLn;
        END;
      END WrAr;

      VAR c:Rc;            (* variable-declarations *)
          d:Ar;
  BEGIN
      WrLn;
      c.a := 1;
      c.b := 2;
      d[2] := 3;
      d[3] := 4;

      WHILE Proc1(c.b, d[2], c.a) DO
        c.a := Proc2(d[2], d[3], c.b);
        DEC( d[2]);   (* definition of Decrement: DEC(n); is similar as n := n - 1; *)
        DEC( d[3]);
      END;
      WrRc(c);
      WrAr(d);
  END T1.


  T2: Output (more difficult)

  MODULE T2;
  <* NOOPTIMIZE + *>
  FROM IO IMPORT WrLn, WrCard, RdCard;
    CONST
      MAX_NAME_SIZE = 30;
      NBR_TEACHERS = 5;
      NBR_COURSES = 20;
      NBR_GROUPS = 15;
      TIME_THEORY_EXAM_PER_STUDENT = 0.5; (* in hours *)

    VAR
      teachers: ARRAY[1..NBR_TEACHERS] OF RECORD
                                             id: CARDINAL;
                                             name: ARRAY[1..MAX_NAME_SIZE] OF CHAR;
                                           END;
      courses: ARRAY[1..NBR_COURSES] OF RECORD
                                            id: CARDINAL;
                                            name: ARRAY[1..MAX_NAME_SIZE] OF CHAR;
                                            teacherID: CARDINAL;
                                            duration: CARDINAL; (* in hours *)
                                            isTheory: BOOLEAN; (* if FALSE: it is a practicum course *)
                                           END;
      studentGroups: ARRAY[1..NBR_GROUPS] OF RECORD
                                             id: CARDINAL;
                                             nbrStudents: CARDINAL;
                                             nbrCourses: CARDINAL; (* nbr of courses of the group *)
                                             courseIDs: ARRAY[1..NBR_COURSES] OF CARDINAL; (* courses of the group *)
                                            END;
      te, co, gr, coID: CARDINAL;
      n1, n2, n4, n5: CARDINAL;
      n3 : REAL;

  BEGIN
    (*
         arrays of records are filled here ...
                                               *)
    n1 := 0; n2 := 0; n3 := 0.0; n4 := 0, n5 := 0;

    FOR te = 1 TO NBR_TEACHERS DO
      FOR co = 1 TO NBR_COURSES DO
        IF courses[co].teacherID = te THEN

          IF courses[co].isTheory THEN
            INC(n1);
            n2 := n2 + courses[co].duration;
            FOR gr := 1 TO NBR_GROUPS DO
              FOR coID = 1 TO studentGroups[gr].nbrCourses DO
                IF studentGroups[gr].courseIDS[coID] = co THEN
                  n3 := n3 + VAL(REAL, studentGroups[gr].nbrStudents) * TIME_THEORY_EXAM_PER_STUDENT;
                END;
              END;
            END;

          ELSE (* practicum *)
            FOR gr := 1 TO NBR_GROUPS DO
              FOR coID = 1 TO studentGroups[gr].nbrCourses DO
                IF studentGroups[gr].courseIDS[coID] = co THEN
                  INC(n4);
                  n5 := n5 + courses[co].duration;
                END;
              END;
            END;
          END;

        END;
      END;
      WrStr("Load of teacher ");WrStr(teachers[te].name);WrStr(" is:");WrLn;
      WrStr("... is ");WrCard(n1,0);WrLn;
      WrStr("... is ");WrCard(n2,0);WrStr(" hours");WrLn;
      WrStr("... is ");WrReal(n3,4, 0);WrStr(" hours");WrLn;
      WrStr("... is ");WrCard(n4,0);WrLn;
      WrStr("... is ");WrCard(n5,0);WrStr(" hours");WrLn;
    END;
  END T2.